►İdari İşler Şube Müdürlüğü

 

        GÖREVLERİ:

        İdari İşler Şube Müdürlüğü 1'i Şube Müdür Vekili olmak üzere 2 Bilgisayar İşletmeni,1 hizmetli memur, 2 sözleşmeli şirket personeli ve 13 kısmi zamanlı çalışan öğrenci ile hizmet vermektedir. Strateji Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelilikte belirtilen hükümler çerçevesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve birimlerinin iş ve işlemlerinin verimli ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanması yönünde destek vermektedir. İdari İşler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen görevler şunlardır:

 

 1. Evrak kayıt işlemlerini yürütme; Başkanlığın gelen ve giden evraklarının kayıt ve takip işlemlerine ilişkin görevleri yerine getirmek.
 2. Arşiv işlemlerini yürütmek; Başkanlığın arşiv sistemini kurmak ve ilgili mevzuata göre yönetmek.
 3. Birim bilgi sistemi ile ilgili görevleri yürütmek.
 4. Toplantı ve organizasyon işlerini yürütmek; Başkanlığın koordinesinde düzenlenecek toplantıların fiziki alan, malzeme ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak ve organizasyon işlerini yürütmek.
 5. Fiziki alanların korunması işlerini yürütmek; Başkanlığa ait fiziki alanların kayıtlarının tutulması, muhafazası, bakım-onarım ile temizlik işlerinin yürütülmesi.
 6. Taşınır işlemlerini yürütmek; Başkanlığa ait taşınırların kayıtlarının tutulması, ilgililerine zimmetle vermek, muhafazası, bakım-onarımı işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 7. Personel özlük işlerini yürütmek; Başkanlık kadrolarını, kadrolu görevlendirme, sözleşmeli işçi ve öğrenci statüsünde çalışanların personel işlemlerini yürütmek.
 8. Gerçekleştirme görevliliğini yürütmek; Başkanlık bütçesinden yapılacak ödemelerde mutemetlik ve gerçekleştirme görevliliğini yürütmek.
 9. Birim içi kontrol çalışmalarını yürütmek.
 10. Birim strateji planlama çalışmalarını yürütmek
 11. Performans programı ile ilgili, birim ilgilendiren işlemleri yürütmek.
 12. Birim bütçesini hazırlamak.
 13. Birim faaliyet raporunu hazırlamak.