Değerlerimiz & Etik İlkelerimiz

 

DEĞERLERİMİZ

  Mali bilgi konusunda kendini sürekli yenileyen ve geliştiren yaratıcı düşünceye sahip personelle hizmet sunmak,

►  İşbirliği içinde görev ve sorumluluklarına bağlı çalışma anlayışı,

►  Mesleki değerlere saygı, dürüst, katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı,

►  Hizmetler esnasında tüm çalışanlarımızın etik kurallara en üst düzeyde uyma anlayışı,

►  Tüm hedeflerin icrasında hukukun üstünlüğü ve kanunlara uygunluk,

►  Tüm hizmetlerde üst düzey profesyonellik, detaylara dikkat edilerek sıfır hata anlayışı,

►  Planlamaya ve teknoloji kullanımına önem verme,

►  Üniversite kaynaklarının etkinlik, ekonomiklik, verimlilik ilkelerini gözeterek amacına uygun kullanım,

►  Stratejik önceliklere göre dağıtılan kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi, kontrolü, düzenleme ve buna dayalı bir hesap verme sorumluluğu,

►  Planlama çalışmalarımızda tüm paydaşların katılımı,

►  Kurum kültürüne sahip çıkma,

►  İnsan odaklı hizmet ve yönetim anlayışı,

►  Sunulan hizmetlerde yararlılık, güvenilirlik ve eşitlik anlayışı,

  Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu anlayışı ve tüm paydaşların memnuniyeti,

►  Performans değerlendirme sonuçlarına mali saydamlık ilkesi gereği kamuoyu ile paylaşımı.

 

ETİK İLKELERİMİZ

 İnsan ilşkilerinde, kamu haklarına saygı, iyiniyet ve saygınlığa özen gösterme,

►  Her türlü ayrımcılıktan kaçınma (cinsiyet, din, mezhep, ırk, etnik köken vb.)

  Çıkar çatışmasından kaçınma,

►  Üniversitede her konunun özgürce tartışılacağı bir ortam yaratma,

  Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kişisel ve fikri hakları gözetme,

  Bilimsel gelişme süreçlerini destekleme,

  Üniversite içi; bireyler ve birimler arası ilişkileri her zaman saygı ve nezaket çerçevesinde yürütme,

  Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranma,

►  Üniversite çalışanlarının verimini azaltacak ve kariyerlerine zarar verecek her türlü tacizden kaçınma,

►  Bilgi edinme; yasalar çerçevesinde paydaşları bilgilendirme,

►  Üniversite, çalışanlarının ve değer paydaşlarının kişisel bilgilerini saklı tutma,

►  Üniversite kaynaklarının yerinde, zamanında ve amacına uygun kullanma,

►  Üniversitemiz performansının sürekli iyileşmesi için çalışma,

 Tüm kurumsal işlemlerde yasaları gözetme.