DEĞERLERİMİZ

►  Mali bilgi konusunda kendini sürekli yenilemek ve yaratıcı düşünceyi destekleme, ►  İşbirliği içinde görev ve sorumluluklarına bağlı çalışma anlayışı,
►  Mesleki değerlere saygı, dürüst, katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı,
►  Hizmetler esnasında tüm çalışanlarımızın etik kurallara en üst düzeyde uyma anlayışı,
►  Tüm hedeflerin icrasında hukukun üstünlüğü ve kanunlara uygunluk,
►  Tüm hizmetlerde üst düzey profesyonellik, detaylara dikkat edilerek sıfır hata anlayışı,
►  Planlamaya ve teknoloji kullanımına önem verme,
►  Kaynak kullanımında; etkinlik, ekonomiklik, verimlilik ilkelerini gözetmek,
►  Stratejik önceliklere göre dağıtılan kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının,
►  izlenmesi, kontrolü, düzenleme ve buna dayalı bir hesap verme sorumluluğu,
►  Planlama çalışmalarımızda tüm paydaşların katılımı,
►  Kurum kültürüne sahip çıkma,
►  İnsan odaklı hizmet ve yönetim anlayışı,
►  Sunulan hizmetlerde yararlılık, güvenilirlik ve eşitlik anlayışı,
►  Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu anlayışı ve tüm paydaşların memnuniyeti,
►  Mali saydamlık ilkesi gereği ilgili sonuçları kamuoyu ile paylaşımı.

     ETİK İLKELERİMİZ

►  İnsan ilişkilerinde, kamu haklarına saygı, iyi niyet ve saygınlığa özen gösterme,
►  Her türlü ayrımcılıktan kaçınma (cinsiyet, din, mezhep, ırk, etnik köken vb.)
►  Çıkar çatışmasından kaçınma,
►  İşlerimizle ilgili konuların özgürce tartışılacağı bir ortam yaratma,
►  Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kişisel ve fikri hakları gözetme,
►  Bilimsel gelişme süreçlerini destekleme,
►  Bireyler ve birimler arası ilişkileri her zaman saygı ve nezaket çerçevesinde yürütme,
►  Çalışanların verimini azaltacak ve kariyerlerine zarar verecek davranışlardan kaçınma,
►  Hak ve sorumlulukların bilinciyle dürüst ve güvenilir davranma,
► Kişisel yetkinliği geliştirilmeyi destekleme,
►  Bilgi edinme; yasalar çerçevesinde paydaşları bilgilendirme,
►  Üniversite, çalışanlarının ve değer paydaşlarının kişisel bilgilerini saklı tutma,
►  Üniversite kaynaklarının yerinde, zamanında ve amacına uygun kullanma,
►  Tüm kurumsal işlemlerde yasaları gözetme.