TANIMLAR

 

HARCAMA YETKİLİSİ:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda tanımlanmıştır. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, harcama yetkilileri ödenek gönderme belgesiyle belirlenir. Bu idarelerde ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi ise harcama yetkilisidir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İHALE YETKİLİSİ:

İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini ifade eder.

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ:

Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilerek, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten personeldir.

BİRİM KALİTE SORUMLUSU:

Üniversitenin vizyon ve misyonuna bağlı kalarak, Başkanlığın vizyon ve misyonunu belirlenen hedeflere taşımak üzere kalite geliştirme çalışmaları yapan sorumludur.

MUHASEBE YETKİLİSİ:

Muhasebe birimine teslim edilen mali belgelerin ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine göre zamanında incelenip, uygun olanların muhasebe kayıtlarına geçmesi, ödenmesi ve onaylanması ile gerekli mali raporların oluşturulması işlemlerinin yürütülmesini sağlayan yetkilidir.

TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ:

Taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol eden, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri ifade eder.

TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ:

Taşınırlar teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, Taşınır Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri ifade eder.

TAŞINIR KONSOLİDE YETKİLİSİ:

Taşınır konsolide görevlisi: Kamu idaresinin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevlileri ifade eder.

İŞVEREN (5510 SAYILI YASAYA GÖRE):

İş Kanunu’na göre bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiler ile bunların yetkilendirilmiş vekillerini ifade eder.

BİRİM AMİRİ:

Birimdeki iş ve işlemlerin iş akışına uygun olarak süratli, güvenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlamakla sorumlu olan yöneticiyi ifade eder.

SATIN ALMA GÖREVLİSİ:

4734 sayılı Kamu ihale Kanununa göre harcama yetkilisinin onayı ile mal veya hizmet almak üzere; satın alma işlemini başlatarak EKAP kaydı, piyasa fiyat araştırması, sonuç onay belgesi iş ve işlemlerini tahakkuk aşamasına kadar gerçekleştiren görevlidir.

TAHAKKUK GÖREVLİSİ:

Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilerek; ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak ödeme belgelerini zamanında düzenleyerek, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi onayına sunarak, ödeme yapılmak üzere muhasebe müdürlüğüne teslim eden görevlidir.

VEZNEDAR:

Çalıştığı kurumda tahsil ettiği veya yaptığı ödemelerin muhasebe kayıtlarına geçmesini sağlayan görevlidir.

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU:

Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda, alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanağı tanzim eden komisyonu ifade eder.

DEĞER TESPİT KOMİSYONU:

Değer tespit komisyonu, harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin ve işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulur. Komisyon değer tespitinde ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları, ilgili diğer kuruluşlardan veya aynı nitelikteki taşınırı satın alan idarelerden ve fiyat araştırması sonuçlarından yararlanabilir.

 MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU:

4734 sayılı Kamu ihale Kanununa göre satın alınan mal, hizmet, yapım ve danışmanlık işlerinde, işin yüklenici tarafından teslimini müteakip, işin şartname ve sözleşme hükümlerine göre muayene ve kabulü sağlamak üzere idare tarafından kurulan ve işin uzmanlarından oluşan en az 3 kişilik komisyonu ifade eder.

EVRAK KAYIT GÖREVLİSİ:

Başkanlığa gelen/giden evrakları kayıt defterine kayıt ederek, mahiyetine göre ilgili kişi veya kurumlara iletilmesini, gerektiğinde saklanmasın sağlayan görevlidir.

 

            Strateji Geliştirme Daire Başkanı

 

                         Mali Hizmetler Uzmanı

 

                   İç Kontrol Şube Müdürü

                            İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Servisi Görevlisi

                   Strateji Şube Müdürü

                            Strateji Servisi Görevlisi

                      Bütçe Şube Müdürü

                             Bütçe Servisi Görevlisi

                    Muhasebe Şube Müdürü

                             Personel Giderleri Servisi Görevlisi

                             Diğer Giderler Servisi Görevlisi

                             Vezne Servisi Görevlisi

                       İdari İşler Şube Müdürü

                              İdari ve Destek Hizmetleri Servisi Görevlisi

                              Yönetici Sekreteri

                              Hizmetli

 

 

EBYS (Elektronik Belge Yazılım Sistemi) KODLARI:

NOT: Bu başlık altındaki çalışmalarımız devam etmektedir!  (24.11.2022)

 

 

 

 

 

 

 

20 Ocak 2021, Çarşamba 1515 kez görüntülendi