KISALTMALAR VE AÇIKLAMALARI:

 

AKÜ Afyon Kocatepe Üniversitesi
BKMYBS Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi
BUMKO Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
DETSİS Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi
DÖSE Döner Sermaye
DTO Dosya Transfer Otomasyon Sistemi
E-BÜTÇE Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi
EKAP Elektronik Kamu Alımları Platformu
KA-YA Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi
KBS Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
KİK Kamu İhale Kurumu
KPHYS Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi
MİF Muhasebe İşlem Fişi
MYS TC. Hazine ve Maliye Bakanlığı Harcama Yönetim Sistemi
ÖEB Ödeme Emri Belgesi
ÖYP Öğrenci Yetiştirme Projesi
SAY2000İ Maliye Bakanlığı Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi
SBB TC. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
SGDB Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
SGK Sosyal Güvenlik Kurumu
TİF Taşınır İşlem Fişi
TKYS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi
TTS Transfer Takip Sistemi
YÖK Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı

 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞLARINA ESAS LİSTE:

 

         İç Kontrol Şube Müdürlüğü İş Akış Listesi:

 

 1. DETSİS Devlet teşkilatı merkezi kayıt sisteminden idare kimlik (yazışma) kodu almak.
 2. İç kontrol izleme ve yönlendirme kurulunun sekretarya işlemlerini yapmak.
 3. İç kontrol sistemi değerlendirme raporunu hazırlamak.
 4. İç ve dış denetimde gerekli işlemleri yapmak.
 5. İhale dosyalarının ön mali kontrolü yapmak.
 6. Kamu iç kontrol standartları uyum eylem planı ilerleme raporunu hazırlamak.
 7. Mali konularda görüş hazırlamak.
 8. Sayıştay raporuna cevap vermek ve birimleri bilgilendirmek. 
 9. Sözleşmeli personel sözleşmelerinin ön mali kontrolü yapmak.
 10. Risk Yönetim Süreci. (Stratejik Düzey)
 11. Risk Yönetim Süreci. (Birim Düzeyi)

 


          Strateji Şube Müdürlüğü İş Akış Listesi:

 

 1. Birim faaliyet raporlarını konsolide ederek idare faaliyet raporu taslağını hazırlamak.
 2. Stratejik planın hazırlanması sürecinde sekretarya hizmeti vermek.
  1. Stratejik planın hazırlanması – (Hazırlık süreci)
  2. Stratejik planın hazırlanması – (Durum analizi başlığı)
  3. Stratejik planın hazırlanması – (Geleceğe bakış)
  4. Stratejik planın hazırlanması – (Farklılaşma stratejisi başlığı)
  5. Stratejik planın hazırlanması – (Strateji geliştirme başlığı)
  6. Stratejik planın hazırlanması – (Planın sunulması süreci)  
 3. Stratejik planın uygulama süreçlerini koordine etmek.
  1. Stratejik planın uygulanma süreci – (Planın güncellenmesi)
  2. Stratejik planın uygulanma süreci – (Stratejik plan eylem planlarının hazırlanması/güncellenmesi)
 4. Stratejik planın raporlama ve önlem alma süreçlerini koordine etmek.
  1. Stratejik planın raporlama ve önlem alma süreci – (İzleme raporu)
  2. Stratejik planın raporlama ve önlem alma süreci – (Değerlendirme raporu)

 


         Bütçe Şube Müdürlüğü İş Akış Listesi:

 

 1. Aktarma işlemlerini yapmak.
 2. Ayrıntılı finansman ve ayrıntılı harcama programını hazırlamak.
 3. Ekleme işlemlerini yapmak.
 4. Yatırım izleme ve değerlendirme raporlarını Afyonkarahisar Valiliğine sunmak.
 5. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler raporunu hazırlamak.
 6. Performans programı hazırlamak.
 7. Üniversitenin yıllık cari ve yatırım bütçesini hazırlamak.
 8. Yatırım bütçesinin işlemlerini program bütçe-KA-YA ve global programlarına girişlerini yapmak.
 9. Yatırım İzleme Değerlendirme raporu hazırlamak.

 


         Muhasebe Şube Müdürlüğü İş Akış Listesi:

 

 1. 100/2000 YÖK doktora burs ödemeleri işlemlerini yapmak.
 2. 160-İş Avans ve Kredileri Hesabı işlemlerini yapmak.
 3. 333-Hesabı İşlemlerini (İcra, Vergi ve SGK borcu, %3 kesintileri, İstihdam teşvikleri vb.) yapmak.
 4. 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı ve vergi beyannamelerinin düzenlenmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak.
 5. 920-921 Taahhüt dosyaları işlemlerini yapmak.
 6. AB projeleri döviz hesaplarının ay sonu değerlendirmeleri işlemlerini yapmak.
 7. Araştırma projeleri ödeme işlemlerini (BAP Harici Projeler) yapmak.
 8. Bankaya gelen paraların günlük sisteme girilip muhasebe kayıtlarını yapmak.
 9. BAP proje ödeme işlemlerini yapmak.
 10. Ek ders programı ile ilgili işlemleri ve koordinasyon görevini yürütmek.
 11. Ek ders, 1. öğretim ve 2. öğretim işlemlerinin kontrol, kabul ve muhasebe onay işlemlerini yapmak.
 12. Emanet ödemelerini yapmak.
 13. Erasmus değişim programı avans açma işlemlerini yapmak. (162-Bütçe dışı avans işlemleri).
 14. Erasmus değişim programI avans kapatma işlemlerini yapmak. (162-Bütçe dışı avans işlemleri)
 15. Erasmus değişim programı harcamalarına ilişkin MİF ve Ödeme Emri Belgelerinin muhasebe kontrolleri, takibi ile diğer iş ve işlemlerini yapmak.
 16. Farabi değişim programı harcamalarına ilişkin MİF ve Ödeme Emri Belgelerinin muhasebe kontrolleri, takibi ile diğer iş ve işlemlerini yapmak.
 17. Final sınav ücretleri işlemlerinin kontrol, kabul ve muhasebe onay işlemlerini yapmak.
 18. Global Programında harcama belgesi kabul işlemlerini yapmak.
 19. Harç İade İşlemlerini yapmak.
 20. Hazine yardımı, öğrenci harçları ve DÖSE paylarına ilişkin gelirlerinin tahsilat işlemlerini yapmak.
 21. İdari görev ödenekleri işlemlerini yapmak.
 22. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin ücretlerinin bir kısmının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ait işlemleri yapmak.
 23. Jüri üyeliği ödeme işlemlerinin kontrol, kabul ve muhasebe onay işlemlerini yapmak.
 24. Kefalet işlemlerinin giriş yapmak, kontrol etmek ve Kefalet Sandığı Başkanlığına gönderimini yapmak.
 25. Kesin Hesap Kanun Tasarısını hazırlamak.Kişi ya da kurumlardan gelen geçici ve kesin teminat mektuplarının çıkış ve muhafaza işlemini yapmak.
 26. Kişi ya da kurumlardan gelen geçici ve kesin teminat mektuplarının giriş İşlemini yapmak.
 27. Kamu zararının tahsili ve yersiz ödemelere ilişkin kişilerden alacaklara ait işlemleri yapmak.
 28. Lisans düzeyi öğrencilere ödenen YÖK destek burs ödemelerine ait işlemleri yapmak.
 29. Maaş ödeme işlemlerinin kontrol, kabul ve muhasebe onay işlemlerini yapmak.
 30. Mevlana değişim programı harcamalarına ilişkin MİF ve ödeme emri belgelerinin muhasebe kontrolleri, takibi ile diğer iş ve işlemlerini yapmak.
 31. Muhasebe biriminde onaylanan ödeme evraklarının ödeme sistemine girilip banka talimatı kesilerek ödeme işlemlerini yapmak.
 32. Öğretim üyesi yetiştirme programına ait işlemleri yapmak.
 33. Personel dışındaki kişi borçları işlemlerini yapmak.
 34. Personele ait SGK ödemelerini emanetten çıkarak ilgili kurumlara göndermek.
 35. Personele ait icra dosyalarının muhasebe sistemine kaydını yapmak.
 36. Personele ait icra ödemelerini emanetten çıkarak ilgili kurumlara göndermek.
 37. Promosyon ödemelerini hazırlamak.
 38. Ret ve iadelere ilişkin işlemleri yapmak.
 39. Satın alma evraklarının kontrol işlemlerini yapmak.
 40. Sendika işlemlerinin muhasebe onayı ve ilgili sendikalara gönderim işlemlerini yapmak.
 41. Sosyal yardım ödemelerinin muhasebe işlemlerini yapmak.
 42. Taşınır muhasebe işlemlerini yapmak.
 43. Taşınır Konsolide Yetkilisi işlemlerini yapmak.
 44. Taşınmaz kiralama işlemlerini yapmak.
 45. Taşınmaz muhasebe işlemlerini yapmak.
 46. Yolluk işlemlerinin kontrol, kabul ve muhasebe onay işlemlerini yapmak.
 47. Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde fen ve mühendislik birimlerinde zorunlu uygulamalı eğitim gören öğrencilere ödenecek ücretlere ait işlemleri yapmak.  
 48. Zorunlu Bireysel Emeklilik ile ilgili işlemleri yapmak.

 


         İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Akış Listesi:

 

 1. Banka dosya transfer (DTO) işlemlerini yapmak.
 2. Başkanlığın fiziki alanlarının bakım onarım işlerinin takibini yapmak.
 3. Başkanlığın fiziki alanlarının temizlik işlerini yürütmek.
 4. Başkanlığın iletişim (Santral) işlemlerini yürütmek.
 5. Başkanlığın kalite ve risk belirleme işlemlerini yapmak.
 6. Başkanlığın memur maaş ödeme işlemlerini yapmak.
 7. Başkanlık personellerinin izin ve rapor işlemlerini yapmak.
 8. Başkanlık personelinin diğer özlük işlemlerini yapmak.
 9. Başkanlık ve Üniversite yönetimince verilecek kurul ve komisyon görevlerine ait işlemleri yapmak.
 10. Birim arşiv işlemlerinin yapmak.
 11. Birim bütçe İşlemlerini yapmak.
 12. Birim evrak kayıt kabul işlemlerinin yapmak.
 13. Birim görevlendirme işlemlerini yapmak.
 14. Birim idare faaliyet raporunun hazırlamak.
 15. Birim iç kontrol işlemlerini yapmak.
 16. Birim performans programı İşlemlerini yapmak.
 17. Birim personel icra, nafaka idari para cezası, sendika ve diğer kesinti işlemlerini yapmak.
 18. Birim satın alma işlemlerini yapmak.
 19. Birim SGK işlemlerinin yapmak.
 20. Birim stratejik plan işlemlerini yapmak.
 21. Birim taşınır kayıt işlemlerini yapmak.
 22. Birim taşınır kontrol işlemlerini yapmak.
 23. Birim taşınır malzemelerinin hurdaya ayırma işlemlerini yapmak.
 24. Birim veri girişi işlemlerini yapmak.
 25. Birim web sayfası işlemlerini yapmak.
 26. Birim yazışma işlemlerin işlemlerinin yapmak.
 27. Birimde sürekli işçi çalışanların işlemlerini yapmak.
 28. Birimin yardımcı hizmetler kapsamındaki işleri yürütmek.
 29. Birimin yönetici sekretarya işlemlerini yürütmek.
 30. Gerçekleştirme Görevlisi işlemlerini yapmak.
 31. Harcırah ödeme işlemlerinin yapmak.
 32. Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin işlemlerini yapmak.

 

 

 

20 Ocak 2021, Çarşamba 1941 kez görüntülendi